FA EN

صفحه اصلی   مشخصات  پروژه ها   تماس با ما

PartnersBackground
 
 • برنامه ریزی کالبدی و تهیه طرح جامع پردیزه های آموزشی و پژوهشی
 • برنامه ریزی و طراحی :
  • - ساختما نهای آموزشی و پژوهشی
   - بیمارستا نهای آموزشی و عمومی و مراکز بهداشتی
   - ساختما نهای فرهنگی، تفریحی و رفاهی
   - ساختما نهای مسکونی
   - ساختمان های اداری و برنامه ریزی و فضایابی اداری
   - ساختما نها و مجتمع های صنعتی
 • طراحی نحوه استفاده از اراضی و تاسیسات شهری و کارهای سیویل مربوطه
 • مدیریت، بررسی و هدایت طراحی و نظارت بر اجرا ( مشاور امین )

 

Copyright © 2000 Iranian Engineering Development Co.